top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPatnáctka Náš Domov

Podali jsme připomínky ke studiím

Patnáctka náš domov doručila na radnici své připomínky ke koncepčním studiím, které se týkají tzv. nového centra Hostivaře a východní části Horních Měcholup. Studie nechal zpracovat místostarosta Neumann (TOP 09) za 2,8 milionu korun z peněz Prahy 15, aniž by jejich zadání projednal s opozicí a především s občany naší městské části. Při soutěži na zpracovatele studií se potýkal s porušením zákona o veřejných zakázkách a s prohlášením o neregulérnosti ze strany České komory architektů.


A co se nám na uvedených studiích zejména nelíbí?


- Jsou připravované ve prospěch developerů a soukromých majitelů pozemků. Všechny známé projekty nebo změny územního plánu, které se developeři snaží dlouhodobě prosadit, byly doslova převzaty a zakresleny do studií – 5podlažní dům na Maraťáku (developer A-TRIO), 12podlažní domy u hostivařského nádraží (JRD), 14podlažní dům nad Taškentem (Fisolta), 14 podlažní dům v Horolezecké ulici (CPI), zástavba plochy sportu u Kauflandu, zástavba plochy zeleně u Mantovské ulice (stejní soukromí majitelé pozemků, potažmo Central Group) atd.


- Pro bytovou a další zástavbu zabírají plochy zeleně a sportu, které jsou dnes zakotvené v platném územní plánu Prahy.


- Nerespektují návrh nového Metropolitního plánu Prahy, tak jak ho spolu s připomínkami jednomyslně schválilo zastupitelstvo Prahy 15 v červenu 2018. Tím umožňují další zbytečné navýšení výstavby.


- Navyšují automobilovou dopravu, zabírají podstatnou část velkého parkoviště v Bruslařské ulici, neřeší základní školství, rezignují na obchvat Hornoměcholupské podle platného územního plánu, nepočítají s metrem do Hostivaře.


Kompletní znění našich připomínek ke studiím je zde:


NOVÉ CENTRUM HOSTIVAŘ


1) Vyřešit propojení se sousedními lokalitami tzv. průmyslovou oblastí Hostivaře za železničním koridorem a u Golfu Hostivař.


2) Doplnit návrh na výstavbu školského zařízení pro I. a II. st. základní školy.


3) Zdůvodnit potřebu navýšení funkce komerce a administrativy (trend sdílených kanceláří, home-office).


4) Zapracovat posílení bytového fondu městské části včetně bytů pro sociálně znevýhodněné občany


5) Zóna A – Nové centrum Hostivař

V souladu s připomínkou MČ Praha 15 č. 20 k návrhu Metropolitního plánu Prahy / MPP (schváleno usnesením ZMČ č. Z-254 ze dne 23. 7. 2018) koncipovat území obratiště tramvajových linek jako funkční plochu transformační s obytným využitím ve výškové hladině 6.


6) Zóna A – Nové centrum Hostivař

Nezvyšovat dopravní zátěž křižovatky Průmyslová – Plukovníka Mráze a nesvádět do této oblasti příměstskou dopravu ze Středočeského kraje umístěním parkoviště P+R do podzemí navrhovaného nového centra Hostivaře.


7) Zóna A – Nové centrum Hostivař

Prověřit umístění, kapacitu a rozlohu záchytných parkovišť P+R ul. U Továren a ul. U Hostivařského nádraží.


8) Zóna A – Nové centrum Hostivař

Zdůvodnit potřebu vzniku 10 000 m2 komerčních prostor.


9) Zóna A – Nové centrum Hostivař

Zmínit řešení přeložky zatrubněného Měcholupského potoka a významných změn v úrovni hladiny podzemní vody navrhovanou rozsáhlou stavební činností.


10) Zóna B – Rozvojová lokalita Plk. Mráze

V souladu s návrhem MPP ponechat jako zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím ve výškové hladině 6.


11) Zóna B – Rozvojová lokalita Plk. Mráze

Uvést řešení propojení lokality se sousední rozvojovou lokalitou Rezidence Golf Hostivař, prostupnosti pěší a velké zátěže společné spádové komunikace ul. Plukovníka Mráze.


12) Zóna C – Bytový dům Horolezecká CPI

V souladu se zásadní připomínkou MČ Praha 15 č. 24 k návrhu MPP (schváleno usnesením ZMČ č. Z-254 ze dne 23. 7. 2018) stávající dva objekty občanské vybavenosti navrhnout do funkční plochy veřejné komerční vybavenosti. Připustit maximálně výškovou hladinu 6. Pozemky při obslužných komunikacích Plukovníka Mráze x Horolezecká ve vlastnictví HMP / svěřené péči MČ alokovat pro jiné využití než obytné.


13) Zóna D – Přestavba OC Taškent

V souladu s návrhem MPP ponechat jako plochu komerční vybavenosti ve výškové hladině 6.


14) Zóna E – Projekt A-TRIO

V souladu s návrhem MPP respektovat výškovou hladinu 4.


15) Zóna F – MŠ Kozmíkova

V souladu se zásadní připomínkou MČ Praha 15 č. 12 k návrhu MPP (schváleno usnesením ZMČ č. Z-254 ze dne 23. 7. 2018) zachovat nezastavitelnou plochu zeleně (park ve volné zástavbě) v lokalitě mezi Kozmíkovou a Průmyslovou ulici v rozsahu stávající plochy ZMK dle platného ÚP. Novou budovu školského zařízení (MŠ) navrhnout jako součást stavebních bloků a pod investiční činností soukromých vlastníků.


16) Zóna H – Přestavba budov ČNSO

V souladu s návrhem MPP respektovat výškovou hladinu 4.


17) Zóna I – Maratovo nám. I

Ponechat nezastavěné a nevydlážděné jako plochu zeleně. Lokalitu tzv. Maratova náměstí vyřešit jako architektonicko-urbanistický celek s cílem tvorby a vizuální proměny zpět na náměstí.


18) Zóna J – Maratovo nám. II

Respektovat výškovou hladinu 4 dle návrhu MPP.


19) Zóna L – Dostavba bloku ul. Kytínská

Respektovat současnou výšku teplárenského výměníku.


20) Zóna N – Tramvajová smyčka

Chybí vyjádření kompetentních odborníků z Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy ohledně umístění a rentability budování trati a smyčky v Kytínské ulici při předpokládaném prodloužení trati do Horních Měcholup a Petrovic.


21) Zóna P – Bytové domy

V souladu s návrhem MPP ponechat jako plochu občanské vybavenosti ve výškové hladině 4, neumožnit zde bytovou výstavbu.


22) Zóna S – Parkovací dům Tenisová

V souladu s návrhem MPP respektovat plochu parku ve volné zástavbě.


23) Metro A

V souladu se zásadní připomínkou MČ Praha 15 č. 41 k návrhu MPP (schváleno usnesením ZMČ č. Z-254 ze dne 23. 7. 2018) respektovat územní rezervu prodloužení trasy metra „A", která je součástí stávajícího platného ÚP ze stanice Strašnická přes Zahradní Město, Hostivař (konečná točna tramvají) s pokračováním do Horních Měcholup (Veronské náměstí) a Petrovic.


24) Přeložka Hornoměcholupské

V souladu s platným územním plánem a s návrhem MPP zachovat územní rezervu pro komunikaci místního významu mezi Hornoměcholupskou a Kytínskou ulicí podél železniční tratě.


HORNÍ MĚCHOLUPY – VÝCHOD


1) Uvést řešení navýšení parkování na povrchu – v celé lokalitě neřešeno s výjimkou P+R u zastávky.


2) Navrhnout umístění nové mateřské školy – v textové části uveden navrhovaný počet míst v MŠ Horních Měcholup + Petrovic: 60.


3) Doplnit vyjádření ke studii od městských částí MČ Praha 22 a Praha-Petrovic, kterých se zpracování dotýká.


4) Komplexně řešit cyklistickou dopravu v kontextu širších vztahů a v souladu s celoměstským systémem cyklotras a platným generelem bezmotorové dopravy MČ Praha 15 z roku 2018. Návrh cyklotrasy není proveden v kontextu navazujícího území a nepokrývá poptávané vazby.


5) Lokalita č. 2

Ponechat dle návrhu Metropolitního plánu Prahy (dále jen „MPP“) jako zastavitelnou stabilizovanou produkční lokalitu s výškovou regulací 2 a s plochou pro parkoviště P+R.


6) Lokalita č. 2

Zveřejnit konkrétní parametry lávky přes železniční trať na nové náměstí U Zastávky – jak bude zdolávat železniční trakci a elektrické vedení vysokého napětí.


7) Lokalita č. 5 – Stavební blok B.1.1.

Ponechat jako nezastavitelnou plochu tu část, která je dnes ve funkční ploše ZMK a v návrhu MPP jako krajinné rozhraní – jiná plocha přírodě blízká.


8) Lokalita č. 5 – Stavební bloky B.2.1. a B.2.2.

Dodržet výškovou regulaci 6 dle návrhu MPP.


9) Lokalita č. 6 – Stavební blok C.1.1.

Zachovat funkční plochu SP dle platného územního plánu či analogicky zastavitelnou rozvojovou plochu s rekreačním využitím v souladu se zásadní připomínkou MČ Praha 15 č. 33 k návrhu MPP (schváleno usnesením ZMČ č. Z-254 ze dne 23. 7. 2018).


10) Lokalita č. 6 – Stavební blok D.1.1

Zachovat funkční plochu ZMK dle platného územního plánu či analogicky v souladu s návrhem MPP nezastavitelnou plochu krajinného rozhraní.

125 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page