top of page

Životní prostředí

garant Martin Šimák

 • Budeme nadále důsledně chránit nezastavitelné hranice a přirozený charakter přírodního parku Hostivař-Záběhlice (Hostivařský lesopark, Meandry Botiče a Trojmezí) a území Za Drahou (Záštěpí, Triangl, U Forstu).

 • Podpoříme přirozený přírodní charakter a vývoj sečených luk, lesů a biokoridorů v Záštěpí a v Hostivařském lesoparku, což povede k rozvoji přirozené biologické rozmanitosti (mozaikovitá seč, úkryty pro zvířata, potlačování invazních druhů).
   

 • Zachováme stávající rekreační využití Hostivařského lesoparku a Záštěpí pro všechny obyvatele (rodiny s dětmi, senioři, sportovci i pejskaři). Podpoříme výstavbu přírodních forem hřišť určených pro všechny věkové skupiny.
   

 • V Hostivařském lesoparku a Záštěpí nechceme asfaltování cest, které si z velké části udržely přírodní ráz a v lesním prostředí vyhovují běžcům a cyklistům. Odmítáme zbytečnou a nákladnou „revitalizaci“ a proměnu zdejšího přírodního prostředí.
   

 • Podpoříme zodpovědné nakládání s dešťovou a povrchovou vodou. Zvážíme možnosti revitalizace Měcholupského a Slatinského potoka. Podpoříme vznik menších vodních ploch či mokřadů a přirozený vsak, retenci a využití dešťové a povrchové vody (například svod dešťové vody z průmyslových areálů a objektů městské části do přirozených recipientů).
   

 • Chceme, aby si městská část sama zajišťovala některé služby v oblasti ekologické péče o zeleň (preferování biologicky nezávadných přípravků pro údržbu zeleně, podpora biodiverzity), úklidu veřejných prostranství apod., proto zřídíme „obecní technické služby“.
   

 • Chceme bojovat proti trendu oteplování města, a proto budeme pokračovat v pravidelné výsadbě stromů, především původních druhů dřevin a ovocných stromů ve veřejném prostoru a na pozemcích městské části.
   

 • Budeme nadále maximálně chránit vzrostlé stromy na pozemcích městské části včetně těch na předzahrádkách obytných domů. O nezbytném kácení budeme občany včas informovat. Budeme dbát na adekvátní náhradní výsadbu s maximální možnou následnou péčí.
   

 • Připravíme grantový program pro drobné realizace námětů občanů v oblasti životního prostředí (např. krmítka, pítka, ptačí budky, motýlí louky).
   

 • Podpoříme rozšíření komunitních kompostérů, stojanů se sáčky na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad (jedlé oleje a tuky, kovové odpady, elektroodpad, náplně do tiskáren, nápojové kartony, textil, bioodpad). Budeme optimalizovat množství kontejnerů, jejich rozmístění a pravidelný svoz.
   

 • Městská část by měla jít příkladem při třídění odpadu. Zajistíme dostatek košů na tříděný odpad ve všech veřejných budovách ve správě městské části a budeme požadovat, aby takové koše byly i na všech kulturních a sportovních akcích podporovaných z rozpočtu Prahy 15. Nebudeme používat jednorázové plastové nádobí na akcích pořádaných městskou částí.
   

 • Dokončíme revitalizaci parků Pražská, U Průseku a případné další v přirozeném přírodním duchu bez zbytečných a nákladných atrakcí.
   

 • Budeme podporovat stávající zahrádkářské osady a komunitní zahrady v naší městské části a vznik nových na pozemcích městské části.
   

 • Nadále budeme maximálně organizačně i materiálním zajištěním podporovat dobrovolnické úklidové akce, jako je Ukliďme Česko, osvětové aktivity (informační tabule, komunitní akce, workshopy) a principy cirkulární ekonomiky (swapy, komunitní bazary, bezodpadové hospodaření).
   

 • Hodláme zavádět vhodná a cenově přijatelná chytrá řešení, která budou usnadňovat a zpříjemňovat život obyvatelům Prahy 15 a zároveň budou přispívat ke zlepšování životního prostředí (zmapujto.cz, lepší využití funkcí mobilního rozhlasu).

2_Životko_vnitřek.jpg
bottom of page