top of page

Školství

garant Jana Brádková

 

 • Prosadíme vybudování nových kapacit v mateřských školách v oblastech s dlouhodobě největším nedostatkem míst. Rozšíříme MŠ Trhanovské náměstí o jednu třídu dle již zpracované studie, dokončíme projekt mateřské školy v Gercenově ulici a ve  spolupráci s magistrátem budeme prosazovat novou mateřskou školku na Groši.
   

 • Přispějeme ke vzniku dětských skupin a mateřských center, budeme iniciativní v hledání vhodných prostor pro jejich realizaci. Zasadíme se o střídavý provoz mateřských škol během prázdnin nejen pro „kmenové“ děti.
   

 • Chceme otevřené školy, které jsou centrem komunitního setkávání. Školy, kde jsou rodiče zváni ke spolupráci a žáci se aktivně podílí na svém vzdělávání.
   

 • Podpoříme vzájemné setkávání, řešení problémů a sdílení dobré praxe mezi řediteli, pedagogy a dalšími pracovníky vzdělávacích subjektů všech úrovní. Zintenzivníme i spolupráci s dalšími organizacemi, které se zabývají vzděláváním. Inspiraci budeme hledat i mimo Prahu 15.
   

 • Zkvalitníme výuku cizích jazyků na školách, budeme podporovat rozvoj gramotností (čtenářské, finanční, mediální) a klíčových kompetencí. Budeme se věnovat i podpoře škol ve výchově k udržitelnému vývoji a řešení environmentálních otázek.
   

 • Zprostředkujeme finanční spoluúčast městské části, aby se školy mohly zapojovat do grantových výzev, a čerpat tak finance z rozpočtu ČR a EU na investiční projekty podle svých potřeb a priorit.
   

 • Zajistíme metodickou podporu školám, aby mohly čerpat finanční prostředky na obsazení klíčových pozic potřebných pro podporu každého žáka – na místo školního psychologa, speciálního pedagoga a dvojjazyčného asistenta. Chceme, aby funkční poradenské pracoviště v každé škole poskytovalo odbornou pomoc učitelům pracujícím s rozmanitým kolektivem.
   

 • Pomůžeme školám využívat IT technologie a zároveň se soustředíme na zlepšování zázemí dílen, venkovních učeben, skleníků a pozemků, abychom tak přispěli k rozvoji zručnosti žáků.
   

 • Podpoříme projekty zahraniční spolupráce škol, aby se žáci i pedagogové mohli více účastnit výměnných pobytů a zahraničních stáží. Za tímto účelem zahájíme spolupráci s odborníky v této oblasti (např. Dům zahraniční spolupráce, E-Twinning…) a pomůžeme pro tyto projekty hledat potřebné finanční zdroje.
   

 • Navážeme na podporu rodilých mluvčích ve školách.

8_Škola_vnitřek.jpg
bottom of page