top of page

Bytový dům Parmská zamítnut

 

Stavební úřad Prahy 15 zamítl žádost o výstavbu bytového domu na sídlišti v Parmské ulici. Investor sem chtěl umístit objekt se 182 byty, 5 ateliéry a 1000 m2 komerčních prostor. Součástí záměru bylo 180 stání v garážích a 12 na terénu. Proti výstavbě se vzedmula vlna odporu zejména ze strany obyvatel sousedního panelového domu. Při veřejném projednání zaplnili obřadní síň radnice a v této souvislosti vznikla i petice, kterou podepsalo asi 650 lidí. K projektu podal za městskou část rozsáhlé námitky také náš místostarosta pro územní rozvoj Marcel Pencák; s mnohými z nich se stavební úřad ztotožnil.

 

Stavební úřad konstatoval, že nový dům je v rozporu s územně plánovací dokumentací. Zásadně by narušil urbanistickou koncepci sídliště, mj. tím, že by měl fasádu neúměrně blízko od souběžného panelového domu (27-35 m). Zároveň nepovolil jeho výjimečné umístění v lokalitě, která má mít podle územního plánu smíšenou funkci, zatímco zde by se jednalo o téměř čistě bytový dům. Bylo také potvrzeno, že záměr se nachází v území se zvýšenou ochranou zeleně.
 

Těší nás, že velkou váhu dostaly při posuzování připomínky obyvatel z okolí, když stavební úřad uvedl, že "stavební záměr není v souladu s právem chráněnými zájmy účastníků řízení ve věci oprávněných požadavků účastníků řízení na udržitelný rozvoj území a na uspokojení potřeb bydlení současné generace obyvatel takovým způsobem, který nenarušuje podmínky života generací budoucích, čili na zachování pokojného stavu věci".

bottom of page