Spokojení občané

 

Bezpečnost

 • Postavíme služebnu Městské policie na sídlišti Košík v Tesaříkově ulici, podle projektu, který jsme prosadili. 

 

 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a společností budeme usilovat o realizaci protipovodňových opatření – odstranění navážek z levého břehu Botiče v ulici U Břehu, zkapacitnění průtoku pod mostem v ulici K Horkám včetně zachování lávky přes Botič v oblasti u Selského dvora a v první řadě o realizaci protipovodňových opatření na horním toku Botiče nad přehradou. 

 

 • Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu, tedy rušení všech heren a kasin, neboť gamblerství přináší nárůst sociálně patologických jevů, včetně kriminality a rozpadu rodinných vazeb. V minulém volebním období se nám podařilo zrušit několik heren, například na Maraťáku a U Urbanů v Milánské ulici či v Normě na Košíku. 

 

 • Budeme znovu požadovat po magistrátu umístění kamer na riziková místa v Praze 15 v ulicích Přeštická, parkoviště Doupovská, Bratislavská u Alberta, U Hostivařského nádraží, Milánská u Klece.

 

 • Zlepšíme dohled strážníků na rizikových místech v Praze 15, představíme obyvatelům jejich okrskáře.   

 

 • Prosadíme další opatření, která zvýší bezpečnost chodců na přechodech v ulicích Pražská, Doupovská, Hostivařská, Selská, K Měcholupům. 

 

 • Ve spolupráci se základními školami budeme pokračovat v projektu Bezpečně do školy, který byl úspěšně realizován v ZŠ Hostivař a na jehož základě se projektují bezpečností opatření v okolí této základní školy.  

 

Doprava

 • Po magistrátu budeme požadovat, aby se do návrhu Metropolitního plánu vrátilo prodloužení metra A do Hostivaře a Horních Měcholup.  

 

 • Budeme podporovat dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu (silnice 511 – spojka mezi dálnicí D1 a D11) a Hostivařské spojky, které odvedou tranzitní dopravu z Prahy 15.

 

 • Vytvoříme 400 nových parkovacích stání změnou místní úpravy silničního provozu, změnou režimu parkování a vytvořením nových parkovacích stání na nevyužitých plochách. Při tvorbě nových parkovacích míst budeme vycházet ze Studie proveditelnosti navýšení parkovacích stání na území MČ Praha 15, kterou jsme prosadili a projednali s veřejností. Jedná se například o ulice Chudenická, Přeštická, Lyžařská, Sáňkařská, Bělinského, Tenisová, Gercenova, Milánská, Livornská, Pod Plískavou a Hostivařská. 

 

 • Dokončíme P+R parkoviště u vlakových zastávek Praha-Horní Měcholupy a Praha-Hostivař, která jsme nechali vyprojektovat. U vlakové zastávky Horní Měcholupy bude také doplněno osvětlení a rekultivovány okolní prostory.  

 

 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a společností ROPID budeme usilovat o celodenní a obousměrný provoz přímé autobusové linky 254 Košík – Horní Měcholupy, kterou jsme prosadili jako školní linku. 

 

 • Budeme požadovat doplnění dalších přístřešků na stanicích MHD, jak se nám to podařilo na zastávkách OC Hostivař a Livornská.  

 

 • Dokončíme stezku pro pěší a cyklisty mezi Kozinovým náměstím a Pražskou ulicí, která zlepší cyklistické spojení mezi starou Hostivaří a sídlištěm Na Košíku a zajistí bezpečný příchod do ZŠ Hostivař. 

 

 • Vytvoříme ochranné pruhy pro cyklisty v celé ulici Hornoměcholupská, stezku pro chodce a cyklisty od zastávky Praha-Horní Měcholupy k ZŠ Křimická, chráněné cyklistické propojení přes sídliště Horní Měcholupy, stezku pro pěší a cyklisty mezi ulicemi K Horkám a U Břehu. 

 

 • Budeme dále zlepšovat prostupnost území pro pěší, cyklisty, kočárky a vozíčkáře dle generelu bezmotorové dopravy, který jsme nechali vytvořit.   

 • Budeme pokračovat v opravách chodníků, jak jsme to dělali v uplynulých čtyřech letech – nový chodník na Veronském náměstí, oprava chodníku Veronské náměstí – Janovská, přístup do ZŠ Křimická, vchody před ZŠ Křimická a ZŠ Veronské náměstí, oprava chodníků na sídlišti Na Groši.

 

 • Ve všech investicích do veřejného prostoru budeme dbát na co nejvyšší možnou míru bezbariérovosti a budeme pokračovat v rekonstrukci přechodů pro chodce na bezbariérové. 

 

 • Umožníme obousměrnou jízdu cyklistů v jednosměrkách všude tam, kde to šířka ulic bezpečně dovolí. 

 

 • Revitalizujeme komunikace a chodníky na Trhanovském náměstí dle studie, kterou jsme nechali připravit. Zlepší se tak parkovací poměry i komfort pro chodce v celé lokalitě.

Školství   

 • Prosadíme vybudování nových kapacit v mateřských školách v oblasti s dlouhodobě největším nedostatkem míst – na sídlišti Košík a na Groši. Postavíme mateřskou školu v Gercenově ulici, která se již projektuje.

 

 • Budeme hledat možnosti pro umístění nepřijatých dětí do mateřských škol podporou vzniku dětských skupin a mateřských center, budeme iniciativní v hledání k tomu vhodných prostor.

 

 • Zlepšíme materiální podmínky škol v oblasti IT technologií a polytechnického vzdělávání, podpoříme vznik dílen pro rozvoj zručnosti žáků.

 

 • Ve spolupráci se školami obnovíme plán potřeb a priorit v investiční oblasti (modernizace a vybavení škol, stavební úpravy, rekonstrukce, budování odborných učeben, fyzická dostupnost a bezbariérovost škol apod.) a budeme na ně shánět finanční prostředky. Zajistíme finanční spoluúčast městské části, aby se školy mohly zapojit do grantových výzev a čerpat tak finance z EU na investiční projekty.

 

 • Pomůžeme s vytvořením estetických a funkčních exteriérů mateřských a základních škol (zahrady, hřiště) s důrazem na využití přírodních materiálů. 

 

 • Podpoříme projekty zahraniční spolupráce škol, aby se žáci i pedagogové mohli více účastnit výměnných pobytů. Za tím účelem navážeme spolupráci s odborníky v oblasti zahraničních projektů (např. Dům zahraniční spolupráce) a finančně podpoříme odborné semináře pro pedagogy v této oblasti.

 

 • Pomůžeme školám hledat zahraniční partnery (např. prostřednictvím evropského on-line portálu E- Twinning) a zaštítíme hromadné podávání žádostí škol do projektů na cesty studentů i pedagogů do zahraničí. 

 

 • Budeme aktivně hledat možnosti a příležitosti k účasti škol na vzdělávacích projektech EU i mimo ni např. zahraniční stáže, odborná setkávání s rodiči, vzdělávání pedagogů, vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí apod.

 

 • Zkvalitníme výuku cizích jazyků na školách, podpoříme školy v navýšení počtu rodilých mluvčích.

 

 • Budeme iniciovat setkávání ředitelů a pedagogů za účelem sdílení dobré praxe, výměny zkušeností a metodické podpory.

 

 • Budeme rozvíjet spolupráci mezi všemi druhy škol a vzdělávacími subjekty v Praze 15 s cílem čerpání inspirace, podnětů pro budoucí praxi, navázání nových kontaktů a sdílení problémů i potřeb škol.

 

 

Kultura, volný čas a sport

 • Společně s místními organizacemi a občany vytvoříme novou koncepci rozvoje kulturních a uměleckých záměrů Prahy 15. Chceme, aby nápady a iniciativa vycházely zdola.

 

 • Obnovíme kulturní a památkovou komisi Prahy 15, která zastřeší aktivity občanů a města. Budeme usilovat o nezávislost a odbornost této komise, která by měla být sestavena z řad místních kulturních činovníků, autorů i aktivních účastníků. 

 

 • Zpřehledníme informovanost o kulturních akcích v Praze 15. Rozšíříme informační místa (vitríny městské části) a zaktualizujeme webovou prezentaci Prahy 15, kde obyvatelé budou moci najít kompletní a aktuální informace o všech akcích konaných na našem území.

 

 • Budeme se snažit nepřetržitou a širokou podporou rozvíjet kulturní a společenský život, abychom se staly významným a viditelným bodem kulturní mapy hlavního města. Zviditelníme nás v měřítku celé Prahy. 

 

 • Vytvoříme podmínky, aby přísloví „co Čech to muzikant“ platilo i v Praze 15 a přeneseně i pro divadlo a výtvarné umění. Budeme více podporovat zájem o tyto kulturní oblasti a přispívat tak k rozvíjení dětí, dospělých a seniorů.

 

 • Podpoříme vznik a provoz letního kina pro všechny obyvatele Prahy 15. Pro všechny místní obyvatele zajistíme letní kino na hostivařské přehradě se vstupem zdarma.

 

 • Sousedská pospolitost, osobitost a pestrost jednotlivých projektů, nezávislost a činorodost místních obyvatel. To jsou důležité aspekty, které chceme podporovat.

 

 • Uvolníme ulice a náměstí pro pořádání sousedských, kulturních a volnočasových akcí ve veřejném prostoru (například Zažít město jinak, Piána na ulici, Veřejné tančírny, farmářské trhy, Vážný zájem, atd.)

 

 • Zajistíme skutečné využití prázdného prostoru před hasičskou zbrojnicí Prahy 15 (Holoubkovská 323) jako dostupného veřejného prostoru s primárním cílem využití pro kulturní a volnočasové aktivity.

 

 • Budeme aktivně podporovat nejenom tradiční akce, ale také nezávislé a alternativní kulturní a volnočasové akce a projekty.

 

 • Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci se stávajícími spolky, sportovními kluby, zájmovými sdruženími. Konkrétně vlastenecko-dobročinným spolkem Baráčníci, Aktivními seniory, dobrovolnými hasiči, Vodní záchrannou službou, Sokolem Hostivař, spolkem Patnáctka kulturní, Zelená Hostivař, aj.

 

 • Budeme i nadále podporovat společenské akce související s prvotřídní památkou – kostelem Stětí Jana Křtitele – a s místy působení Antonína Švehly. Chceme rozvíjet povědomí o místech, která jsou srdcem naší městské části a chránit je.

 

 • Budeme i nadále finančně podporovat stávající místní kulturní, volnočasové a sportovní instituce (sportovní oddíly, skaut, ochránci přírody) i jednotlivé občany a poskytneme jim metodologickou podporu při získávání dotací. Nabídneme všem srovnatelnou podporu formou osobních konzultací a revizní činnosti žádostí. 

 

 • Dohlédneme na to, aby společenské akce konané pod záštitou radnice Prahy 15 neplýtvaly prostředky.

 

 • Podpoříme školy při rozvoji sportovního zázemí (tělocvičny, hřiště, učebny). Podpoříme otevření hřišť a jiných sportovišť při základních školách pro veřejné užívání i mimo provozní dobu škol a to nejenom pro děti a mládež, ale také pro aktivní seniory.

 

 • Budeme pokračovat ve zřizování prvků a hřišť v přírodním stylu s využitím terénu a přirozených materiálů oproti výstavbě unifikovaných hřišť s umělohmotnými prvky. Vybudujeme více menších veřejných sportovišť cílených zejména pro sport a zábavu děti a nebo aktivních parků pro všechny věkové skupiny a zrekonstruujeme ty stávající.

 

 • Budeme podporovat všechny projekty přispívající ke zdravému životnímu stylu. Sportování a pohybová aktivita patří k základním podmínkám zdravého života a proto budeme věnovat této oblasti velkou péči i finance.

 

 • Aktivně podpoříme vznik a chod bezplatných sportovních aktivit a kurzů pro obyvatele Prahy 15. Konkrétně se může jednat o kurzy běhání, jógy či nordicwalkingu. 

 

 • Podpoříme vznik sportovní akce Běh Prahy 15.

 

 

Sociální oblast, zdravotnictví, rodina

 • Budeme pokračovat v grantovém systému, který jsme prosadili na podporu organizacím poskytujícím sociální služby občanům Prahy 15. Navýšíme celkové roční finance na granty nejméně o jednu třetinu (na 160 000 Kč), zvláště pro služby umožňující seniorům a vážně nemocným zůstat co nejdéle v domácím prostředí hospicové a asistenční služby).

 

 • Nadále budeme vyjednávat s Magistrátem hl. města Prahy o rozšiřování možností pobytové péče o seniory s nejvyššími nároky na specializovanou péči.

 

 • Zajistíme rozšíření právního servisu poskytovaného na Úřadu MČ Praha 15 o bezplatné poradenství občanům v oblasti dluhové problematiky.  

 

 • Zaměříme se na podporu aktivit vedoucích k menšímu plýtvání jídlem (např. komunitní lednice umožňující občanům darovat nespotřebované použitelné potraviny potřebným).

 

 • Zohledníme bezbariérovost při akcích organizovaných městskou částí, případně akcích podpořených z jejího rozpočtu (buď bezbariérový prostor, nebo asistenční služba jako součást nákladů na akci).

 

 • Společně s mladými rodinami najdeme přiměřenější způsob „vítání občánků“ pro třetí tisíciletí. Podpoříme aktivity typu „strollering“ – cvičení s kočárky, podpoříme příjemný pobyt maminek s dětmi ve veřejných prostorách naší městské části zajištěním bezpečných přechodů a dalším budováním dětských hřišť s lavičkami pro dospělé. 

 

 • Podpoříme mezigenerační soudržnost podporou aktivit, které budou společné pro více generací – ne „akce pro seniory“, ale „společné zážitky se seniory“ (aktivity pro prarodiče s dětmi, podpora setkávání seniorů se školáky). Budeme společně s občany bydlícími v Praze 15 hledat důstojný a milý způsob, jak gratulovat seniorům k jejich životním výročím.    

 

 • Provedeme analýzu počtu osob bydlících v Praze 15 ohrožených ztrátou bydlení. Na tomto základě určíme nezbytný počet bytů, které musí zůstat ve vlastnictví MČ Praha 15 a mohou být nabídnuty občanům pro dostupné a sociální bydlení. 

 

 • Pořídíme hrobové místo na hostivařském hřbitově pro důstojné uložení ostatků nemajetných občanů Prahy 15, pro které městská část vypravuje sociální pohřby a dosud pronajímá hrobová místa jinde.

 

 • K dobré atmosféře Prahy 15 přispívá také terénní práce s dětmi a mládeží. Výborně fungující nízkoprahové zařízení Proxima Sociale budeme podporovat a v případě zjištěné potřeby většího množství aktivit pro ohroženou mládež se zasadíme o dofinancování.

 

 • Budeme podporovat i další projekty a subjekty zajišťující volnočasové aktivity pro mládež, aby jejich služby mohli pro své děti využít rodiče ze všech sociálních skupin. Primárně podpoříme ty, jejichž služby jsou zaměřeny také na prevenci kriminality a její recidivy a jiných patologických jevů u mládeže (Revolution Train).