Poctivé hospodaření

 

Otevřená radnice

 • Budoucnost naší městské části chceme vytvářet společně s obyvateli. Jejich názory jsou pro nás i nadále velmi důležité.

 

 • Chceme úřad jednodušší a přátelštější. Zrekonstruujeme přízemní prostory radnice, aby byly důstojnější pro všechny příchozí. Vylepšíme navigační a vnitřní informační systém úřadu. Zpřehledníme webovou prezentaci městské části.

 

 • Zavedeme hodnocení práce úředníků a zaměstnanců Úřadu MČ Praha 15, budeme se průběžně dotazovat na spokojenost s návštěvou radnice a navrhneme motivační systém odměňování. 

 

 • Budeme pokračovat v akci Diskuzní fórum Zdravé městské části – setkání obyvatel s představiteli radnice, kde budeme zjišťovat, jaké jsou problémy i požadavky na rozvoj Hostivaře a Horních Měcholup z pohledu občanů. Vzešlé priority projednáme
  na zastupitelstvu a budeme prosazovat jejich řešení. 

 

 • Zpracujeme Strategický plán městské části Praha 15 na následujících šest let, aby byla zajištěna kontinuita jejího rozvoje. Plán s vymezením priorit připravíme ve spolupráci s veřejností a ostatními stranami v zastupitelstvu. 

 

 • Všechny studie a koncepční materiály, které plánuje městská část, představíme obyvatelům a budeme se ptát na jejich názory tak, aby nemohla vzniknout věc, kterou si obyvatelé ve svém okolí nepřejí. Takto jsme postupovali například u projektů, jako je hřiště v Chudenické, Měcholupská náves, park U Průseku, park Pražská nebo navýšení parkovacích stání. 

 

 • Chceme dále rozvíjet projekty místní Agenda 21 a Zdravá městská část, budeme podporovat další zapojení spolků, podnikatelů a občanů do místního dění, podpoříme kroky pro udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života v naší městské části. 

 

 • Vypracujeme etický kodex starosty, místostarostů, členů rady a zastupitelstva, tedy soubor pravidel nad rámec zákonných předpisů, kterými budou vázány k dalším principům podtrhujícím jejich odpovědnost a důvěryhodnost v rámci přijatého mandátu k výkonu veřejné služby. 

 

 • Budeme pokračovat v dosavadní praxi otevřeného zastupitelstva, kterou jsme prosadili
  – zveřejňování všech materiálů před jednáním zastupitelstva, interpelace a dotazy občanů v pevný čas od 18.00 hodin, elektronické hlasování zastupitelů. Zavedeme on-line přenosy z jednání zastupitelstva.

 

 • Jednání výborů zastupitelstva a komisí rady zůstanou přístupná pro veřejnost, tak jak jsme to prosadili v minulém období. 

 

 • Zavedeme novou rubriku na webu MČ Praha 15 „Dotazy radním“.

 

 • Iniciujeme novou službu „Mobilní rozhlas“. Aplikací do mobilních telefonů vylepšíme informovanost obyvatel o dění v městské části či umožníme sběr podnětů od obyvatel. Přispět k informování může zejména v případech krizových situací, při požárech a povodních.

 

 • Zachováme včasné, objektivní a pestré zpravodajství radničního časopisu Hlasatel.

 

 • Chceme podpořit kladný vztah žáků a studentů k Praze 15 a jejich zájem o dění v městské části. Proto navrhneme vznik „studentského zastupitelstva“, které radnici pomůže s řešením problémů, které se týkají právě dětí a mládeže.

Průhledné a účelné hospodaření

 • Budeme se i nadále podílet na sestavování vyrovnaného a transparentního rozpočtu městské části. Pro maximálně průhledné nakládání s finančními prostředky budeme prosazovat zavedení on-line rozklikávacího rozpočtu městské část a budeme zveřejňovat všechny faktury, které radnice proplácí.

 

 • Zasadíme se, aby radnice vynakládala finanční prostředky rovnoměrně ve prospěch všech skupin svých obyvatel. Budeme ověřovat, jestli z nich mají srovnatelný užitek i ženy, mládež, senioři či lidé s hendikepem. 

 

 • Nastartujeme participativní rozpočet – vyčleníme část financí z rozpočtu městské části, o jejichž využití budou rozhodovat přímo občané Prahy 15. Zlepšíme povědomí o možnostech participativního rozpočtu, aby se obyvatelé mohli a chtěli zapojit do rozvoje své městské části a přímo rozhodovat podle vlastních preferencí, jak zvelebit své okolí.

 

 • Zkvalitníme grantový systém – vypracujeme efektivnější pravidla a zlepšíme informovanost o vyhlášených dotačních programech, aby se o nich dozvěděli všichni případní zájemci. Zavedeme semináře pro žadatele, aby lépe porozuměli systému.

 

 • Podpoříme dotační programy a granty nejen na poskytování sociálních služeb, na podporu školství, sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury, ale také na ochranu životního prostředí, na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

 

 • Protikorupční strategii, kterou jsme prosadili, doplníme o další materiály k předcházení případné korupci – pravidla pro jednání s dodavateli a developery a kvalitnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

 

 • Budeme nadále dodržovat praxi transparentního zadávání veřejných zakázek, kterou jsme zavedli – výběrová řízení nad 100 000,- Kč se zveřejňují na webu Prahy 15 a nad 500 000,- Kč i na profilu zadavatele, abychom oslovili co nejširší okruh možných dodavatelů. 

 

 • Dodavatele budeme vybírat nejen podle ceny, ale v nejvyšší míře i podle kritérií kvality – chceme získávat kvalitní nabídky za nejlepší cenu. Zavedeme průběžné hodnocení práce dodavatelů a kvality odvedených zakázek. 

 

 • Vyhlásíme výběrová řízení na centrální dodavatele komodit a služeb jako jsou např. energie, IT a telekomunikační služby, kancelářské potřeby, aby byl zajištěn společný nákup pro radnici i organizace, které zřizuje – školy, školky, dům s pečovatelskou službou. Tímto způsobem získáme lepší ceny a dodržíme zásadu úsporného hospodaření.

 

Majetek a bytová politika

 • Zasadíme se o vytvoření samostatného odboru investic v rámci úřadu městské části, aby se zlepšila příprava a financování investičních akcí.

 

 • Budeme včas zapojovat obyvatele do plánování nových investičních záměrů městské části, jako jsou revitalizace veřejných prostranství, nové stavby atd.

 

 • Dokončíme rekonstrukce obecních bytových domů v Herbenově a Lochotínské ulici. 

 

 • Vypíšeme nové výběrové řízení na správcovskou firmu domu na Veronském náměstí. 

 

 • Budeme vyjednávat s developery, aby do vlastnictví městské části převedli některé nové byty z jejich plánované bytové výstavby. 

 

 • V rámci rozšířeného bytového fondu podpoříme sociální bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniorky a seniory, matky samoživitelky a otce samoživitele, prarodiče vychovávající svá vnoučata, osoby zdravotně postižené, nízkopříjmové domácnosti nebo osoby bez domova.

 

 • Nájemné v obecních bytech udržíme v dostupné výši. Pro zvýšení nájmů jsme nehlasovali ani v minulém volebním období. 

 

 • Nízkopříjmovým skupinám obyvatel nabídneme snížené nájemné. Průběžně budeme kontrolovat potřebnost této sociální výhody a výpomoci.

 

 • Ponecháme nebytové prostory v majetku městské části. Nebytové prostory nabídneme k pronájmu firmám doplňujícím veřejnou vybavenost, neziskovým organizacím a sociálním podnikům.

 

 • Nebytové prostory vyžadující náročnou rekonstrukci nabídneme k pronájmu nájemníkům, kteří si je opraví sami. Nájemné až do výše odsouhlasené ceny rekonstrukce jim bude odpuštěno.

 

 • Zlepšíme informovanost o volných nebytových prostorech a jejich nabídku zveřejníme
  na internetu a v Hlasateli, včetně fotografií interiéru. 

 

 • Zasadíme se, aby ve všech nových stavebních investicích městské části připadla část finančních prostředků na uměleckou realizaci.