KOALIČNÍ SMLOUVA

Smlouva o koaliční spolupráci
ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD
v rámci Zastupitelstva MČ Praha 15 v období let 2014–2018

uzavřená mezi

Hnutí ANO 2O11 (dále jen „ANO“) zastoupené Milanem Wenzlem, lídrem kandidátní listiny ANO pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15, a Bc. Jitkou Kolářovou, Václavem Bílkem, Martinem Omáčkou, Bc. Filipem Meluzínem MBA, Miroslavem Naučem, Mgr. Olgou Kubečkovou, Davidem Hájkem, Pavlínou Nejedlíkovou

a

Patnáctka náš domov – Strana zelených, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti (dále jen „PND“) zastoupená PhDr. Marcelem Pencákem Ph.D., lídrem kandidátní listiny PND pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15, a Mgr. Antonínem Randou, Mgr. Tomášem Bräunerem, PaedDr. Janou Vachulovou, Milanem Duckem

a

Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“) zastoupená MUDr. Janou Trkovou, lídryní kandidátní listiny ČSSD pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15, a Ing. arch. Igorem Filipovičem, Ing. Karlem Strnadem

 

I. PROHLÁŠENÍ

Smluvní strany se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15 (dále jen „ZMČ“) uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodly na vzájemné koaliční spolupráci v rámci ZMČ. Uzavírají tuto smlouvu, založenou na zásadách politické otevřenosti, čestnosti a vzájemnosti, aby vytvořily stabilní většinovou koalici v ZMČ a převzaly plnou zodpovědnost za efektivní fungování místní samosprávy a zdárný rozvoj Městské části Praha 15 v letech 2014–2018.

 

II. PROGRAMOVÉ PRIORITY

Smluvní strany se shodly na konkrétních programových prioritách a zavazují se je v uvedeném období prosazovat. Výčet těchto priorit je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Koaliční partneři se navíc zavazují, že také další zásadní rozhodnutí orgánů Městské části Praha 15 budou přijímána po vzájemné dohodě všech stran.

K těmto zásadním rozhodnutím patří schvalování rozpočtu městské části, zásadní záležitosti urbanistického rozvoje a personální obsazování vedoucích míst na úřadě Městské části Praha 15 a v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 15.

 

III. SLOŽENÍ RADY MČ, VÝBORŮ A KOMISÍ

Koaliční partneři se zavazují hlasovat na prvním zasedání nového ZMČ při volbě starosty, zástupců starosty, členů rady a předsedů výborů ZMČ pro volební období 2014–2018 dle dohody uvedené v přílohách č. 2 a 3 této smlouvy.

Koaliční partneři se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy v rozporu s touto dohodou.

Rada Městské části Praha 15 bude mít 7 členů.

Personální složení Rady MČ Praha 15 a kompetence uvolněných i neuvolněných členů Rady jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Struktura a působnost jednotlivých výborů a komisí včetně zásad zastoupení politických subjektů a odborné veřejnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

Smluvní strany se zavázaly, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou strukturu a zastoupení orgánů Zastupitelstva MČ Praha 15.

Koaliční partneři se zavazují v personální politice respektovat zásadu vysoké odbornosti.

 

IV. PRINCIPY SPOLUPRÁCE

Smluvní strany hodlají svou spolupráci budovat na vzájemném respektu, informovanosti a vstřícnosti.

V programových bodech stanovených touto smlouvou bude povinností všech stran jednat konsensuálně s maximální snahou o dosažení přijatelného řešení.

Programové body, které nejsou součástí této koaliční smlouvy, mohou být schváleny pouze v případě, že s nimi vysloví souhlas všechny tři smluvní strany. Smluvní strany se zavazují koordinovat i veškerou svou další činnost v celém průběhu funkčního období. Otázky spojené s naplňováním této smlouvy a otázky další spolupráce budou pravidelně konzultovány, a to zejména na úrovni Rady městské části.

Smluvní strany se zavazují, že od podpisu této smlouvy nebudou samostatně vyjednávat s ostatními politickými subjekty za účelem navázání dohod odporujících této koaliční smlouvě 

(čímž není dotčeno právo konzultovat věcné problémy městské části se všemi zastupiteli i veřejností) a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koaliční smlouvu s jiným politickým subjektem v rámci ZMČ.

Smluvní strany  se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají v ZMČ hlasování o změně starosty, zástupců starosty, dalších členů Rady či předsedů výborů.

Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo jednotlivých zastupitelů svobodně hlasovat, pokud tím nebude zmařena tato smlouva a další záležitosti, u nichž bude koaliční podpora předem projednána a schválena. Těmto záležitostem se koaliční partneři zavazují zajistit podporu nutnou k jejich schválení.

Koaliční partneři budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, s vyloučením osobních předpojatostí a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností odpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se vzájemné osobní komunikace a napadání prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

 

V. SMÍRČÍ ŘÍZENÍ

Tato smlouva je jednostranně a okamžitě vypověditelná pouze v případě, pokud některá ze strany poruší nebo nesplní ustanovení uvedená v článku III. této smlouvy. Podmínkou výpovědi z jiných důvodů je předchozí konání smírčího řízení.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.

Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu tři pověření jednatelé. Doba trvání smírčího řízení nesmí přesáhnout 21 dní od prvého jednání pověřených jednatelů. Koaliční partneři uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky a vyžádá si to změnu této smlouvy.

Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení budou jevit neřešitelné v rámci určeném touto smlouvou, koaliční partneři mohou po skončení smírčího řízení přistoupit k výpovědi této smlouvy nebo tuto smlouvu dohodou všech stran ukončit nebo ji nahradit smlouvou jinou.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jednotlivé části této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky se souhlasem všech tří zúčastněných stran.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu všech zúčastněných stran.

Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném rozsahu.

Tato smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních partnerů. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

V Praze, dne 3. listopadu 2014

 

     Milan Wenzl             PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.           MUDr. Jana Trková

     (ANO 2011)                            (PND)                                       (ČSSD)

  Bc. Jitka Kolářová           Mgr. Antonín Randa               Ing. arch. Igor Filipovič

      (ANO 2011)                           (PND)                                       (ČSSD)

    Václav Bílek                 Mgr. Tomáš Bräuner                      Ing. Karel Strnad

     (ANO 2011)                            (PND)                                        (ČSSD)

  Martin Omáčka             PaedDr. Jana Vachulová

     (ANO 2011)                            (PND)                        

 Bc. Filip Meluzín MBA             Milan Ducko

       (ANO 2011)                           (PND)                                      

 Miroslav Nauč                       

  (ANO 2011)                                                                          

 Mgr. Olga Kubečková             

       (ANO 2011)                 

  David Hájek                       

  (ANO 2011)                 

 Pavlína Nejedlíková                      

      (ANO 2011)

 

PŘÍLOHA č. 1

Smlouvy o koaliční spolupráci
ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD
v rámci Zastupitelstva MČ Praha 15 v období let 2014–2018

_______________________________________________________

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Otevřená samospráva

 • Zavedeme elektronické hlasování zastupitelů, aby bylo snadno dohledatelné, jak každý jednotlivý zastupitel hlasoval. Zveřejníme i jmenovitá hlasování ze zasedání Rady, výborů a komisí.
 • Zavedeme online přenos jednání Zastupitelstva MČ.
 • Občané budou mít přístup na jednání všech komisí a výborů dle jednacího řádu.
 • Změníme fungování radničního časopisu Hlasatel ve prospěch občanů Prahy 15.
 • Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 15 a zjednodušíme komunikaci občanů s úřadem.
 • Názory obyvatel na vážné problémy života v Praze 15 budeme zjišťovat všemi dostupnými prostředky (např. formou místního referenda) . Řešení různých lokálních záležitostí budeme hledat i formou veřejných debat s občany, prostřednictvím anket, dotazníkových šetření a komunitního plánování.

Průhledné a účelné hospodaření

 • Budeme prosazovat vyrovnaný a transparentní rozpočet městské části.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet, aby bylo jednoduše a podrobně dohledatelné, na co jsou finanční prostředky městské části používány.
 • Zastavíme zadávání obecních zakázek nedůvěryhodným firmám, které nemají příslušné reference v oboru, nejsou informačně otevřené pro veřejnost nebo vznikají těsně před vyhlášením zakázek.
 • Veškerá výběrová řízení budou nanejvýš transparentní. Zavedeme přísné podmínky pro soutěžení uchazečů o veřejné zakázky.
 • Chceme smysluplně a efektivně využívat dostupných dotací nejen z fondů Evropské unie.
 • Chceme předcházet korupci zveřejněním přehledu nemovitého majetku a zavedením registru smluv na internetu se snadno dostupnými informacemi o probíhajících finančních tocích.
 • Zajistíme audit dosavadního hospodaření.
 • Vypracujeme koncepci bytové politiky a správy obecního majetku.
 • Mimořádné výnosy hospodaření investujeme do mateřských a základních škol, dalších vzdělávacích a sociálních programů a do potřeb seniorů a handicapovaných občanů.

Životní prostředí a územní rozvoj

 • Nepodpoříme další divokou výstavbu v Praze 15. Budeme bránit rozprodávání obecních pozemků a nebudeme se chovat servilně k developerům.
 • Možnost další výstavby obytných domů svážeme s povinností zajistit zároveň rozvoj občanské vybavenosti.
 • Budeme chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zelené plochy v naší městské části, zejména volná prostranství mezi bytovými domy, aby nemohla být nadále zahušťována výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu a rekreaci.
 • Budeme prosazovat výškový limit metrů pro všechny nové budovy.
 • Zlepšíme informovanost občanů o chystaných větších stavebních akcích v Praze 15. Rozvojové studie připravované městskou částí budeme zveřejňovat, s cílem zapojit veřejnost do diskuze a rozhodování.
 • Návrhy realizací všech stavebních a rozvojových záměrů připravovaných Městskou částí Praha 15 budeme vybírat na zakládě architektonických soutěží.
 • Zachováme stávající přirozený charakter lesoparku a jeho okolí. Odmítáme zbytečnou a nákladnou „revitalizaci“ a proměnu zdejšího přírodního prostředí včetně jakékoliv nové výstavby.
 • Při obnovách parků a zelených ploch se vyhneme nákladným řešením a upřednostníme spíše přírodě blízká řešení.
 • Podporujeme zachování přírodního rázu Trojmezí v souladu s aktivitami Koalice občanských sdružení Trojmezí.
 • Chceme zabránit nekontrolovanému navážení zeminy mezi ulicí Hornoměcholupská a železniční tratí.
 • Chceme čisté ulice, proto zejména u větších obytných domů pomůžeme vybudovat ochranné přístřešky kolem popelnic.
 • Budeme hledat motivační řešení úklidu psích exkrementů pro majitele psů.
 • Vysadíme nové stromy pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
 • Chceme zabránit dalším černým skládkám.

Bezpečnost

 • Chceme prosadit zřízení služebny Městské policie na sídlišti Košík.
 • Usilujeme o to, aby strážníci Městské policie byli více vidět na rizikových místech městské části.
 • Pro řešení bezpečnostních problémů navrhneme ve spoluprácí s městskou policií pravidelné zpracovávání priorit a způsobů řešení těchto problémů s využitím námětů občanů.
 • Zvýšíme bezpečnost na frekventovaných přechodech pro chodce v dopravní špičce a v hodinách s výskytem většího počtů chodců a školáků za pomoci strážníků asistujících v ulicích.   
 • Prosazujeme zrušeni všech herních automatů v Praze 15, neboť gamblerství přináší nárůst sociálně patologických jevů, včetně kriminality a rozpadu rodinných vazeb.
 • Zajistíme provedení hloubkové revize protipovodňového opatření, aby občané nebyli vystaveni nebezpečí záplav.

Doprava

 • Zajistíme bezpečné přechody pro chodce, vybudujeme smysluplné bezbariérové komunikace a chodníky, dohlédneme na kvalitu opravovaných silnic a chodníků.
 • Zlepšíme organizaci a zpřístupnění stávajících parkovacích ploch. Dle potřeby vytvoříme záchytné parkoviště v blízkosti železniční stanice Praha-Horní Měcholupy.
 • Zvýšíme policejní kontrolu parkovišť.
 • Pokusíme se zlepšit obslužnost MHD napříč městskou částí (Košík – Horní Měcholupy).
 • Budeme podporovat zlepšení dopravní infrastruktury pro cyklisty.
 • Při jednání s Magistrátem HMP podpoříme dokončení obchvatu Prahy, který výrazně odlehčí dopravě na území Prahy 15.
 • Připravíme podklady pro monitorování dopravy a pokusíme se zamezit průjezdu nadměrných nákladů a tranzitní dopravy přes hustě obydlené a historické zóny. Podpoříme také další projekty na zklidňování dopravy.

Školství

 • Budeme se snažit zajistit dostatečnou kapacitu základních a mateřských škol. Podpoříme sportovní a zájmovou činnost školní mládeže.
 • Podpoříme koncepci výuky jazykové vybavenosti od první třídy, zvýšení pohybových dovedností a pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a se zařazením prvků alternativního vyučování na základních školách
 • Ve spolupráci s řediteli škol budeme rozšiřovat cesty k získávání zdrojů na provoz, obnovu a vybavení školských zařízení s důrazem na evropské dotace a sponzorské financování.

Sociální oblast

 • Prostřednictvím komunitního plánování budeme mapovat potřeby rodin pečujících o seniory a osoby s postižením; smysluplnou realizaci služeb pro ně podpoříme formou účelově zaměřených grantů.
 • Podpoříme aktivity vedoucí k plnému zapojení seniorů do společenského života městské části a k udržení jejich stávajících aktivit. Budeme pomáhat v oblasti rozvoje mezigenerační výpomoci a vztahů a ve zlepšování sousedských vztahů zejména na sídlištích.
 • Chceme vytvořit podmínky pro lepší život lidí v nouzi, pokusíme se o vybudování sociálních bytů (nebo využití stávajících prostor pro zařízení sociálních bytů) pro osoby bez domova.

Volnočasové aktivity a sport

 • Chceme využít školní sportoviště pro volný čas dětí i dospělých, a to i o víkendu.
 • Chceme zvýšit počet laviček a opravit stávající na veřejných prostranstvích a míst uzpůsobených ke snazšímu setkávání seniorů.
 • Místo stále stejných dětských hřišť s umělohmotnými prvky chceme zřizovat hřiště v přírodním stylu s využitím terénu a přirozených materiálů.
 • Chceme zajistit možnost veřejného bruslení v městské části
 • Podpoříme sportovní oddíly, mládežnické kluby, místní spolky a zájmová sdružení formou účelově zaměřených grantů na jejich činnost a pořádání veřejně prospěšných akcí.
 • Zajistíme konání farmářských trhů na Veronském náměstí.

Kultura

 • Předložíme novou koncepci kulturních a uměleckých záměrů městské části.
 • Aktivní grantovou politikou podpoříme nezávislé a alternativní kulturní akce a projekty.