ARCHIV

 

Přijíždí linka 154 

28. 8. 2016

Plníme další předvolební slib - i zásluhou práce našeho radního Milana Ducka se od října vrací k životu bájná autobusová linka č. 154, která obsluhovala území dnešní Prahy 15 v letech 1968-2012, a s jejímž zrušením se zdejší obyvatelé dodnes nesmířili. Opět se zlepšuje propojení Měcholup s Hostivaří a obslužnost pro Hornoměcholupskou ulici při tzv. Javorové čtvrti. Zde velmi pomůže rovněž prodloužení linky č. 175 na Háje. Má to smysl. 
Podrobnější informace a schémata změn zde: ropid.cz/autobusy2016/

 

Nový Hlasatel
17. 7. 2016

Po složitých peripetiích konečně spatřil světlo Hlasatel, zpravodaj Prahy 15, v nové podobě, grafické i ekonomické. Plníme tak další z předvolebních a koaličních slibů. Ve výběrovém řízení se sešlo 6 výtvarných návrhů, když s přehledem vyhrál a časopis bude spolu s naší redaktorkou Evou Burianovou připravovat grafik Pavel Fingr. Z 8 uchazečů o tisk periodika nabídla nejlepší cenu firma Samab Press Group. Zatímco předchozí vedení radnice dokázalo produkovat Hlasatele až za 30 Kč za jeden výtisk, nyní se dostáváme na kompletní cenu mezi 6-8 Kč včetně platu redaktorky (konečná cena bude vždy záviset na prodané inzerci). K tomu je ovšem nutné dodat, že časopis je nyní rozsahem o 30 % větší a je distribuován přímo do schránek občanů, nikoliv pouze na několik stojanů jako dříve. 
Je rovněž dobré připomenout, že v tomto volebním období se naší zásluhou konečně otevřela redakční rada také opozici, a v souladu s tiskovým zákonem dostávají všechny zastupitelské kluby ve zpravodaji prostor.
Věříme, že se vám bude nový Hlasatel zamlouvat, a najdete v něm zajímavé informace z Horních Měcholup a Hostivaře. Pokud byste sami chtěli tvůrčím způsobem přispět, kontaktujte prosím redaktorku: eva.burianova@praha15.cz

www.praha15.cz/mestska-cast/hlasatel-casopis-mc/aktuality/hlasatel-2016-07-08-cervenec-srpen.html

 

Ekocity Hostivař zamítnuto
21. 6. 2016

Stavební úřad ÚMČ Praha 15 zamítl žádost o územní rozhodnutí pro projekt Ekocity Hostivař aneb "Nejprodávanější projekt roku 2015" (sic!). Společnost Ekospol chtěla umístit obytný soubor pro cca 2000 obyvatel (800 bytů v 8-9NP domech) na pozemek v ulici U Továren uprostřed průmyslové zóny. Jako městská část jsme pracovali rok na odvrácení této hrozby, a to rovněž s pomocí majitelů okolních areálů (PRAKAB, Barrandov Studio...). Výsledkem je nečekaný úspěch celkového zamítnutí, když úřad mj. konstatoval, že "individualisticky pojatý projekt nereaguje na historický vývoj této lokality, nevytváří žádné prostorové vazby na okolní zástavbu a nerespektuje charakter staveb v území, výškovou hladinu okolní zástavby ani historickou urbanistickou strukturu. Nevhodně svou funkcí zasahuje do stávajícího průmyslového pásu severně od trati, aniž by řešil okolní návaznosti... Stavební úřad shledal, že stavba je z hlediska rozvoje daného území v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými v par. 18 a 19 stavebního zákona". Více info na úřední desce MČ Praha 15 (21.6.2016).

 

Obytný soubor Praga
21. 4. 2016

Na pozemcích Prahy 15 a Prahy 10 mezi ulicemi U Průseku, Pražská a Strašnická připravuje společnost ORCO obytný soubor pro cca 2000 obyvatel. V současné době probíhá zjišťovací řízení EIA, v němž se k uvedenému záměru může vyjádřit každý občan. Připomínky lze posílat na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy do 2. 5. 2016. Oznámení záměru a veškeré podklady naleznete zde: portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1007

 

Druhý ročník dotačního programu "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST"
19. 4. 2016

Praha 15 již druhým rokem patří k samosprávám, které podporují sociální služby poskytované svým občanům prostřednictvím transparentního dotačního řízení. Pro rok 2016 je vyčleněna částka 100.000,- Kč.

Žadateli o dotaci mohou být právnické i fyzické osoby poskytující registrované sociální služby, nikoli však organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřízené. Žádost musí být doručena do 2. 5. 2016, maximální částka na jednu žádost je 15.000,- Kč. Komise jmenovaná ze zastupitelů i zaměstnanců úřadu navrhne výsledné částky pro schválené žadatele do konce června.

V loňském roce byla takto podpořena např. raná péče a osobní asistence.

Pomůže nám, když o možnosti žádat dáte vědět tam, kam se třeba nemusí informace včas dostat - v pečujících rodinách, v domácnostech seniorů, všude, kde poskytovatelé sociálních služeb pomáhají občanům Prahy 15. 
Pravidla a formuláře aktualizované Výborem pro sociální oblast. A zdravotnictví jsou ke stažení na 

www.praha15.cz, v sekci sociální a zdravotní služby. 

PaedDr. Jana Vachulová, předsedkyně Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

 

Průhledný účet
9. 2. 2016

Patnáctka náš domov si založila transparentní účet, abyste měli možnost nahlédnout do jejího hospodaření. Veřejná kontrola stavu finančních prostředků a jejich pohybu na účtu je podle našeho názoru jedním z důležitých předpokladů pro důvěryhodnost každého politického subjektu. Tento počin má zároveň další výhodu – pokud byste chtěli naši práci a angažovanost podpořit, nikdy tady nebyla jednodušší a přehlednější možnost.
Číslo účtu: 2900937009 / 2010
www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900937009

 

Stanovisko ke zrušení Komise kulturní a památkové péče
29. 12. 2015

Rada MČ Praha 15 na svém prosincovém zasedání schválila zrušení Komise kulturní a památkové péče v poměru hlasů 4:3. Všichni tři radní za Patnáctku náš domov hlasovali proti. Respektujeme odlišný názor koaličních partnerů, přesto jsme přesvědčeni, že jde o špatné rozhodnutí, které bude ve svých důsledcích brzdit potenciál kulturního rozvoje naší městské části. Tímto aktem sice kultura na Praze 15 nezaniká a ani se jí neodjímá podpora radnice, nicméně se de facto rezignuje na vytvoření dlouhodobé kulturní koncepce, po níž jsme před volbami volali a která zde citelně chybí. Takovou koncepci přitom nemůže vytvořit politik či úředník bez úzké součinnosti s odborníky. Jsme přesvědčeni, že vhodnými osobnostmi pro práci v Kulturní komisi naše městská část disponuje a rozhodnutí o zrušení komise proto považujeme za krajně nešťastné. Přesto, že nás přehlasování našimi koaličními partnery mrzí, naše práce v koalici pokračuje a i nadále nás pojí vzájemná důvěra a politická shoda v řadě jiných oblastí.

Patnáctka náš domov

 

Otevření dokončené školky v Bolevecké ulici
3. 11. 2015

Při ročním výročí naší koalice byla dnes otevřena kompletně dokončená školka v Bolevecké ulici - nyní další dvě třídy pro 56 dětí a od září 2016 se zapojí i poslední pátá třída. Kéž dobře slouží.

Zahájeno územní řízení na EKOCITY
9. 7. 2015
Pomozte nám bránit se umístění více jak 800 bytů v mnohapodlažních domech do průmyslové zóny v Hostivaři. Pokud víte o nějakém občanském sdružení/spolku, které by se mohlo zapojit jako účastník řízení, dejte mu prosím vědět.

viz zn. 303 na úřední desce: www.praha15.cz/uredni-deska/

 

EKOCITY nemá city, minimálně urbanistické
Možná jste si také všimli – společnost Ekospol velmi viditelně prezentuje svou novou lokalitu Ekocity v průmyslové oblasti v Hostivaři v ulici U Továren. Inzeráty s palcovými titulky v médiích, plakáty v metru a u silnic napovídají, že už jsou minimálně prodány desítky bytů. Společnost podle svých internetových stránek mj. nabízí výbornou dopravní dostupnost klidné a exkluzivní lokality, láká na nedaleký přírodní park, moderní západoevropskou architekturu s předzahrádkami a garantuje bezpečný život rodinám s dětmi. Vše se jeví ideálně, zájemci jako by se mohli vbrzku nastěhovat.
Skutečnost je ovšem poněkud složitější. Na umístění masivního projektu, kdy na ploše zhruba tříhektarového současného brownfieldu má vyrůst komplex šesti bytových domů o výšce 8–9 nadzemních podlaží s více než 800 bytovými jednotkami, nemá investor dosud územní rozhodnutí od stavebního úřadu, natož aby mu bylo vydáno následné stavební povolení, které by mu umožnilo zahájení samotné výstavby. Zdá se tedy, že společnost avizovaným prodejem bytů poněkud předbíhá kroky státní správy, a osobně mám pocit, že svou všudypřítomnou reklamou vytváří jakýsi tlak na očekávání, jak celý proces povolování výstavby v tomto rozsahu dopadne. 
Podívejme se ovšem podrobněji na výchozí podmínky celého projektu, který svou velikostí má potenciál ovlivnit nejen další fungování okolní průmyslové zóny, ale také krajinný ráz Prahy 15. Bytový soubor takového objemu by byl prvním podobným zásahem do hostivařské průmyslové oblasti. Městská část Praha 15 a Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy se na svých participačních setkáních nedávno shodly na významu tohoto produkčního území z pohledu lokálního, ale rovněž celoměstského! Tato plocha je nejen pro obyvatele Prahy 15 dobře dostupná a její velkým přínosem je nabídka pracovních příležitostí, které poskytují zdejší výrobní a skladové areály. Proto městská část jednoznačně podporuje, aby v tomto převažujícím funkčním využití fungovala i nadále, jak je to ostatně nastaveno i v připravovaném Metropolitním plánu. Není vůbec logické vkládat takto intervenčně funkci bydlení do zóny, která je urbanisticky plánovaná jako průmyslová, a v minulosti na to byla připravena také svou dopravní infrastrukturou. Bydlení, kterému vadí výrobní a provozní hluk, je prvním impulzem pro její pomalé zanikání. Takové bydlení má všechny předpoklady nutit další a další výrobce hledat pro své provozovny místo za městem, což vytváří tlak na zábor orné půdy a budování nových dopravních sítí. V této lokalitě se navíc hned vedle chystá změna územního plánu na mnohem větší ploše, která by fungující a výnosný průmyslový areál převedla na dalších zhruba 10 hektarů čistě obytného území. Tím by se celý produkční smysl oblasti již zcela devalvoval.
Z hlediska platného územního plánu hl. m. Prahy je projekt Ekospolu umístěn do plochy s funkčním využitím SV s kódem míry využití území G (polyfunkční území – všeobecně smíšené), které obytnou zástavbu připouští. Problém spočívá v tom, že pokud v takovém území přesahuje hlavní záměr 60 % kapacity záměru, musí se posuzovat pouze jako výjimečně přípustný. Zde tedy navrhovaná bytová funkce předpokládá dokonce 100 % využití. Má obec a její občané zájem na takové výjimce? Já se domnívám, že výstavba obytného souboru není v souladu s charakterem celého území, a to ani při vědomí, že se v něm již v minulosti obytná zástavba s průmyslem okrajově prolínala – např. v ulici U Továren stojí několik starších drobných bytovek o třech nadzemních patrech, dál za Průmyslovou ulicí je čtvrť rodinných domků. Kromě neúměrné rozložitosti neodpovídá stavební záměr okolní zástavbě ani ve výškovém srovnání. Nové budovy s maximální výškou až 29 metrů by své sousedy se stabilizovanou hladinou přibližně kolem 12 metrů přesahovaly více než dvakrát! Netřeba si složitě představovat, jak by takový počin poznamenal panorama této části Hostivaře.
Podle mého názoru plánovaným developingem sice dojde k jakési kultivaci zanedbaného území, ale budoucí náklady na zajištění skutečně spokojeného života obyvatel nových osmi set bytů budou zcela neúměrné v porovnání s případným dalším rozvojem průmyslové zóny.

 

Naděje pro lesopark II
18. 6. 2015

Magistrát HMP v pondělí smetl územní rozhodnutí na umístění sportovního areálu při ulici K Lesoparku. Jakési VIP relaxační centrum si zde přímo v hranicích Přírodního parku Hostivař-Záběhlice hodlá postavit jedna z firem propojených s miliardářem Karlem Janečkem. Na našem odvolání pracoval ještě Tomáš Bräuner, a odvedl perfektní práci. Věc se vrací na samý začátek, a jsme zvědaví, jak si investor poradí s doporučeným paragrafem nařízení o přírodních parcích, který v těchto lokalitách připouští jen precizně zdůvodněnou výjimku ze stavební uzávěry.

 

Naděje pro lesopark
18. 6. 2015

Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu na svém jednání 1. 6. 2015 nedoporučila pořizování změny ÚP podle podnětu č. 561. V něm společnost Ekospol chtěla svůj pozemek v Padovské ulici v Horních Měcholupech převést z funkce městské zeleně na obytnou plochu a následně ji zaplnit nízkopodlažní zástavbou. Městská část Praha 15 se proti tomuto záměru developera už dříve ohradila z důvodu ochrany bezprostředního okolí Hostivařského lesoparku.

 

Protihlukové zdi nechceme
28. 5. 2015

Náš zástupce starosty pro dopravu Milan Ducko zčeřil slavnostní zahájení stavby (po zhruba roce faktické realizace), kde si všichni měli za evropské peníze povinně poplácat po rameni, kritikou plánované výstavby třímetrových protihlukových bariér v převážné délce úseku. Vítáme modernizaci trati, ale nikoliv její zatrubnění, devastaci přirozeného městského charakteru Hostivaře a vytvoření odpudivých lokalit za zdí, kde se zvýší bezpečnostní riziko a náklady na údržbu a úklid.

 

Stavební záměry na Praze 15
28. 5. 2015

Zatím nesměle, v podmínkách, jaké máme, ale přece jen posilujeme informovanost obyvatel Prahy 15 o chystaných stavebních projektech. Hledejte na titulní straně webu Prahy 15 vlevo nahoře ikonu Projekty, územní rozvoj.

www.praha15.cz/

 

Úklid Trojmezí v sobotu 28. března 2015!
23. 3. 2015

ÚKLID TROJMEZÍ

(volná plocha mezi Botičem – Toulcovým dvorem a Chodovem)

Přijďte i Vy na společné setkání lidí, kterým není lhostejné okolí svého bydliště.
Zajímá Vás, zda bude Trojmezí zastavěno?
Přijďte s námi uklízet a my Vám to rádi řekneme.
 

v sobotu 28. března 2015
 od 14:00 do 16:30

·       PRAHA 15: kontejner bude jako vždy na asfaltové cestě vedoucí pod Toulcovým dvorem.

·       PRAHA 10: kontejner bude na panelové cestě v prodloužení ulice U Záběhlického zámku v křížení s cestou k retenčním nádržím (blízko sadu).

U kontejnerů si bude možné vyzvednout pytel a rukavice. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou s organizací úklidu. Přijďte prosím ve 14,00 hod. na místa srazu nebo se nám ozvěte na info@trojmezi.info.

17:00 OHEŇ, BUŘTY A 18:30 VYPOUŠTĚNÍ NETOPÝRŮ

Tradičně pro všechny účastníky úklidu je od 17,00 hod. připraveno posezení u ohně a občerstvení v Toulcově dvoře.
Děti si mohou pohladit zachráněné netopýry, které pak společně vypustíme zpět do přírody v Trojmezí.

Těšíme se na Vás!
Vaše Koalice občanských sdružení Trojmezí, více informací na www.trojmezí.info

Děkujeme MČ P10 a MČ P15 za poskytnutí kontejnerů a úklidového materiálu.

 

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
15. 3. 2015

Ve středu 18. března 2015 se od 17:00 hodin bude v KC Varta konat 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15.

Program:
1. Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 15 (p. Wenzl)
2. Volba nového člena Rady MČ Praha 15 (p. Wenzl)
3. Volba členů Výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 (p. Wenzl)
4. Rozbor hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 15 k 31.12.2014 (p. Bílek)
5. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31.12.2014 (p. Bílek)
6. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 (p. Wenzl)
7. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 (p. Bílek)
8. Návrh na regulaci hazardu na území Městské části Praha 15 (PhDr. Pencák, Ph.D)
9. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 (p. Wenzl)
10. Schválení darovací smlouvy s vlastníky nemovitostí v ul. Bolevecká, k. ú. Horní Měcholupy (p. Bílek)
11. Žádost o uzavření splátkové dohody (p. Bílek)
12. Interpelace členů zastupitelstva
13. Interpelace občanů MČ Praha 15 (18:00 - 18:30 h)

 

Nový Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15
20. 2. 2015

Zastupitelstvo MČ Praha 15 si minulou středu schválilo nový jednací řád, který umožní občanům lepší vhled do záležitostí správy městské části. Přípravu nového řádu měla na starosti Patnáctka náš domov (předkladatel M. Pencák), z jejíž dílny pocházejí všechny inovace ve prospěch veřejnosti:

- zasedání zastupitelstva nově začínají v 17.00 hod., tedy o dvě hodiny později než dosud, aby občané měli větší příležitost zúčastnit se

- materiály pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici také veřejnosti sedm dní před zasedáním

- občané mohou vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům programu vždy na začátku rozpravy, aby zastupitelé mohli vzít jejich podněty v potaz

- v programu každého zasedání zastupitelstva je zařazen bod „Interpelace občanů“, aby se zdejší obyvatelé mohli svobodně ptát radních a zastupitelů na cokoliv z jejich činnosti

- první část interpelací občanů má pevně zakotvený preferenční čas od 18.00 do 18.30 hod., další budou následovat jako poslední bod programu

- „občanem“, který může na jednání zastupitelstva přednášet stanoviska a interpelace, myslíme nově také každého, kdo v naší městské části žije či pracuje, i když zde třeba nemá trvalé bydliště

- „občanem“, který může na jednání zastupitelstva přednášet stanoviska a interpelace, myslíme nově také obyvatele mladší 18 let

- z jednání zastupitelstva bude pořizován oficiální audiovizuální záznam

- po pořízení elektronického hlasování budou výsledky hlasování k usnesením zaznamenávány po jménech zastupitelů, aby bylo vždy snadno dohledatelné, kdo jak hlasoval

- usnesení zastupitelstva včetně důvodových jsou zveřejňována jednotlivě a formou otevřených dat, nikoliv v nekonečném naskenovaném souboru

 

Naším novým zastupitelem Jeroným Havel. Tomáš Bräuner rezignoval
16. 2. 2015

Vážení příznivci koalice Patnáctka náš domov,
dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v našem zastupitelském klubu a podali k němu širší komentář.
Dne 2. února t. r. byla starostovi Prahy 15 Milanu Wenzlovi doručena rezignace dosavadního zástupce starosty Tomáše Bräunera na mandát zastupitele. Do zastupitelstva na jeho místo nastoupil další v pořadí, pan Jeroným Havel, který se již aktivně jako místopředseda účastní práce Komise pro seniory, zřízené nově zvolenou Radou městské části.
Tomáš Bräuner rezignoval z osobních důvodů a na žádost zastupitelského klubu Patnáctka náš domov. Důvod jeho rezignace spočívá v tom, že členy našeho zastupitelského klubu ani ostatní zastupitele neinformoval v úplnosti a včas o své sociální a ekonomické situaci, tedy o exekučních řízeních, která jsou vůči němu vedena. Naše uskupení, novou radniční koalici i zastupitelstvo tím dostal do prekérní situace. Za jeho konečné rozhodnutí jsme vděční, i když jsme si vědomi, že se nic podobného nemělo vůbec stát. Nyní mu především přejeme, aby byl schopen se ctí a v co nejkratší době vyrovnat všechny své závazky vůči všem věřitelům.
Na lednovém zastupitelstvu Prahy 15 diskutovali někteří zastupitelé i o tom, proč trvalé bydliště Tomáši Bräunerovi poskytl Marcel Pencák s rodinou. Zmiňován byl zákon o volbách, který u kandidátů vyžaduje trvalý pobyt v dané městské části. Tomáš Bräuner, dlouholetý hostivařský občan a patriot, byl s Prahou 15 těsně svázán po několik volebních období od roku 1994 jako zastupitel, posléze i jako radní. Pencákovi poskytli T. Bräunerovi v souladu se zákonem bydliště dva měsíce před volbami na přechodný čas, do doby, než si sám zajistí svoje bydlení, v dobré víře návratu zkušeného odborníka na životní prostředí do Prahy 15. Hned poté, co vyšly najevo informace, o nichž Tomáš Bräuner náš zastupitelský klub předtím informoval zkresleně, jsme celou situaci řešili jediným možným způsobem. Požádali jsme ho nejen o rezignaci na funkci zástupce starosty, ale také o složení mandátu zastupitele Prahy 15.
Poučili jsme se. Součástí podání kandidátní listiny při příštích volbách bude v našem volebním uskupení čestné prohlášení o bezdlužnosti. Naši kandidáti dále do rukou volebního zmocněnce podají zprávu o svých příjmech a majetku, aby se vyloučily jakékoli pochybnosti a podezření.
Patnáctka náš domov i přes tuto politováníhodnou událost pokračuje v plnění svého programu, kterým napravuje dědictví z minulých volebních období. První plody přinášejí racionální úspory chodu Úřadu MČ Praha 15 i otevírání radnice a volených orgánů občanům Prahy 15.

Zastupitelský klub koalice Patnáctka náš domov
Marcel Pencák, zástupce starosty Prahy 15
Antonín Randa, radní
Jana Vachulová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání a sociální oblast
Milan Ducko, místopředseda Finančního výboru
Jeroným Havel, místopředseda Komise RMČ pro seniory

 

Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
1. 2. 2015
Ve středu 11. února 2015 od 17:00 hodin se bude v KC Varta konat 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15.
 
Program:
Projednání novely Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 15

 

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
15. 1. 2015
Ve středu 28. ledna 2015 od 17:00 hodin se bude v KC Varta konat 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15

 

Vyúčtování naší kampaně do Zastupitelstva MČ Praha 15
12. 1. 2015

Patnáctka náš domov – uskupení Strany zelených, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů zveřejňuje jako první ze subjektů, které zasedají v Zastupitelstvu městské části Praha 15, výdaje na svoji volební kampaň. Kampaň byla výhradně financována politickými stranami KDU-ČSL a Stranou zelených a celkové náklady dosáhly výše 51 520 Kč. Největší podíl zabraly propagační materiály, které jsme rozdávali voličům – letáčky, v nichž jsme představovali svůj program a kandidáty, a propisky s naší internetovou adresou. Do nákladů není započítán čas našich kandidátů a příznivců, kteří se s maximálním nasazením a zdarma věnovali oslovování potenciálních voličů. Našimi hlavními aktivitami bylo vytvoření volebního programu, spuštění webových stránek, příprava letáčku a propagačních materiálů, roznos letáčků do všech schránek v Praze 15 a kontaktní kampaň s občany Hostivaře a Horních Měcholup. Při organizování kampaně jsme si prověřili, že jsme jako koalice jeden tým a umíme táhnout za společný provaz, za který táhneme také v Zastupitelstvu městské části Praha 15. Co se nám nepovedlo, bylo vytvoření jednotného transparentního účtu před volbami, proto se zavazujeme k jeho založení a zveřejnění do 1. 4. 2015 tak, aby byly všechny naše finanční operace pro veřejnost vždy zřejmé.

 

Nabídka parkování na Veronském náměstí
6. 1. 2015

Dovolujeme si upozornit občany městské části na možnost využití volných garážových stání pod bytovým komplexem na Veronském náměstí. V současné době je v objektu, který patří naší městské části, neobsazeno celkem asi 160 parkovacích míst v obou podzemních patrech. Volná místa pro parkování automobilů mají výměru 12–15,9 m2, pro motocykly od 3,75 do 9,9 m2. Garážová stání jsou temperována a pod trvalým uzavřením s tím, že každý nájemce garážového stání obdrží magnetickou kartu pro otevírání vjezdových vrat. Současná výše nájemného činí 836 Kč/m2/rok + DPH 21 %, což pro automobily představuje podle výměry částku od 1 000 do 1 350 Kč za měsíc. Vedení radnice navíc uvažuje o zvýhodněných nabídkách pro dlouhodobé nájemce a o sdruženém rodinném parkování, na druhou stranu chce nájemcům umožnit přibírání krátkodobého parkování pro návštěvy. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
Vyzkoušejte si parkování v podzemních garážích na Veronském náměstí v náročném zimním období! Městská část Praha 15 Vám nabízí krátkodobý pronájem míst na únor a březen 2015 za zvýhodněnou měsíční cenu 416 Kč + DPH 21 % za jedno parkovací stání. Ochráníte tak svůj vůz, otestujete kvalitu poskytovaných služeb a zhodnotíte docházkovou vzdálenost ze svého domova.

V případě zájmu prosím kontaktujte p. Ditu Blabolovou.
e-mail: dita.blabolova@praha15.cz
tel.: 281 003 702

 

Víceúrovňové parkoviště v Milánské nebude
6. 1. 2015

Nová Rada městské části Praha 15 (ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD) se rozhodla, že nebude pokračovat v přípravách výstavby dvoupodlažního parkoviště před domem čp. 409–420 v Milánské ulici, kterou naplánovalo předchozí vedení radnice. Podle svého usnesení rada již nevyzve zhotovitele projektové dokumentace, aby ve věci stavby podal žádost o vydání územního rozhodnutí, a naopak s ním zahájí jednání o ukončení smlouvy dohodou.

Práce na realizaci parkoviště zastavujeme ve chvíli, kdy už bylo na projektování vynaloženo zhruba 2,6 mil. Kč, přestože se minulým představitelům městské části nepodařilo získat stoprocentní souhlas dotčených Společenství vlastníků bytových jednotek, jak se sami zavázali. I z tohoto důvodu považujeme navržený projekt za kontroverzní, a jeho zrušením chceme městské části ušetřit cca 3 mil. Kč z dalšího plnění předmětné smlouvy.

Se stavbou ovšem nesouhlasíme ani kvůli jeho předpokládané ekonomické náročnosti včetně dalších možných výdajů z rozpočtu městské části. Avizované náklady na stavbu by dosáhly nejméně 100 mil. Kč. Pokud měl tento záměr realizovat soukromý investor bez významného přispění Prahy 15, je vyloučené, aby se mu vložené prostředky vrátily pouze prodejem či pronájmem 160 parkovacích míst, které měly vzniknout v podzemním podlaží parkoviště. Každé místo by se totiž muselo prodávat za nejméně 600 tis. Kč, nebo při pronájmu za cenu v místě obvyklou by musel mít investor trpělivost přibližně 40 let. Zdá se tedy nevyhnutelné, že občané by nakonec čelili tlaku na zpoplatnění současné nekryté parkovací plochy, která měla být vyzdvižena na úroveň rampy.

Nepřijatelná je pro nás i očekávaná zátěž, kterou by tato rozsáhlá stavba představovala pro životní podmínky v jejím okolí včetně nutnosti zajistit desítkám obyvatel náhradní parkování během výstavby, která měla trvat nejméně jeden rok.

Problémy s parkováním v Praze 15 chce nová koalice řešit především lokálním zlepšováním organizace a zpřístupnění stávajících parkovacích ploch. Zde například v nedalekých podzemních garážích bytového komplexu na Veronském náměstí ve vlastnictví naší městské části existuje volná parkovací kapacita prakticky ve stejném objemu, jaký byl iniciován prostřednictvím víceúrovňového parkoviště v Milánské ulici. 160 volných, byť placených míst máme ihned k dispozici, navíc ve správě Prahy 15, proč bychom jiných 160 míst, stejně nebo dokonce štědřeji placených soukromému subjektu, měli s uvedenými obtížemi nechat stavět jen o kousek dál?

Marcel Pencák
zástupce starosty pro územní rozvoj a dopravu
 marcel.pencak@praha15.cz

 

Třetí adventní strom v Praze 15 rozsvícen
16. 12. 2014

Už od nedělního rána 14. prosince  probíhaly přípravy v areálu kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele v centru staré části Hostivaře. Na fotkách vidíte, jak vypadá komunální politika v praxi  – zastupitelé za Patnáctku náš domov se seznamují s naší čtvrtí skutečně aktivně!

Kdo přišel a strávil s námi nedělní odpoledne, měl možnost nejen vyslechnout kvalitní hudbu i příběh  o narození Ježíška a pochutnat si na svařáku s cukrovím, ale  také  se projít ztemnělou vsí se svíčkami nebo lampióny společně s panem starostou, radními i několika členy zastupitelstva. A to vše ve skutečně přátelské a sousedské atmosféře. Děkujeme úplně všem, kteří se na ní podíleli, ať už organizačně nebo svou účastí! A těšíme se, že takových příležitostí ke vzájemným kontaktům bude v budoucnu více.

 

2. zasedání zastupitelstva
5. 12. 2014

Srdečně zveme občany Hostivaře a Horních Měcholup na další jednání zastupitelů naší městské části, které se uskuteční ve středu 10. prosince 2014 v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici. 
Z nekonečného seriálu Otevřená radnice:
- Oproti dosavadní tradici byl začátek zasedání zastupitelstva nově posunut na 17.00 hod., aby veřejnost měla lepší příležitost k účasti.
- Ve spolupráci se skvělými chlapíky z informatiky budeme pořizovat audiovizuální záznam.
- Ve spolupráci s neméně ochotným tajemníkem a skrutátorkami budeme pořizovat jmenovité záznamy o hlasování zastupitelů k usnesením.

Aneb Co nešlo dvacet let, s námi teď půjde.

 

Seriál otevřená radnice
5. 12. 2014

Zavedli jsme zveřejňování jednotlivých usnesení Rady městské části Praha 15 včetně příloh a důvodových zpráv, aby bylo možné prohlédnout naše pohnutky. Malý krok pro demokratické standardy, ale velký krok pro občany Hostivaře a Horních Měcholup.

 

Zveřejnění koaliční smlouvy
16. 11. 2014

Dnes jsme zveřejnili Smlouvu o koaliční spolupráci v rámci Zastupitelstva MČ Praha 15 v období let 2014-2018 uzavřenou dne 3. listopadu 2014 mezi ANO 2011, Patnácka náš domov a ČSSD.
Znění koaliční smlouvy naleznete na odkazu: www.15nasdomov.cz/koalicni-smlouva/

 

Prohlášení zastupitelského klubu Patnáctka náš domov
14. 11. 2014

Patnáctka náš domov nemá podepsanou koaliční smlouvu ani neuzavřela ústní dohodu o spolupráci s KSČM v Zastupitelstvu MČ Praha 15.
Naši místostarostové Marcel Pencák, Tomáš Bräuner, člen rady Antonín Randa a předsedkyně výboru Jana Vachulová byli zvoleni 19 hlasy zastupitelů.
Pro jejich zvolení hlasovaly kluby ANO 2011, Patnáctka náš domov a ČSSD na základě koaliční smlouvy, hlasy od zastupitelů KSČM pro naše kandidáty byly zřejmě vyjádřením jejich svobodné vůle po změně ve vedení Prahy 15. Zastupitelský klub Patnáctka náš domov bude při svém hlasování posuzovat návrhy všech stran pouze z hlediska jejich prospěšnosti pro obyvatele Prahy 15 a toho, zda jsou v souladu s koaliční smlouvou. Všechny rozumné návrhy podpoříme bez ohledu, která strana je navrhne nebo se k nim přihlásí.

 

Volby v Praze 15 jsou platné!
12. 11. 2014

Včera soud zamítl návrh neúspěšného hnutí Pro Prahu (exODS) na neplatnost voleb kandidátů do Zastupitelstva městské části Praha 15. Velice obecně formulovaný návrh bez jakýchkoliv konkrétních důkazů soudkyně doslova rozcupovala jako neopodstatněný. 
Můžeme se jen dohadovat, odkud vítr od počátku vanul, když návrh ve vyjádření dotčených osob aktivně podpořili lídři TOP09 p. Neumann a ODS p. Klega, bývalý starosta, který chtěl dokonce přepočítat hlasy v celém volebním obvodu. Ostatně, každý, kdo se zúčastnil ustavujícího zasedání zastupitelstva, si mohl sám udělat obrázek, jakým způsobem snášela dosud vládnoucí strana svůj odchod do opozice po 20 letech.

infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=4012028

 

Patnáctka náš domov přebírá spoluzodpovědnost za Prahu 15
11. 11. 2014
Na pondělním ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 zúročila Patnáctka náš domov úspěšný volební výsledek a konstruktivní koaliční jednání ziskem důležitých pozic, které jí umožní podílet se na příštím rozvoji Hostivaře a Horních Měcholup.
Místostarosty se stali Marcel Pencák a Tomáš Bräuner, jako neuvolněný radní bude působit Antonín Randa a předsedkyní výboru pro vzdělávání a sociální oblast byla zvolena Jana Vachulová. Všichni jmenovaní jsou si vědomi velké zodpovědnosti za svěřené úřady a budou chtít využít všech svých schopností ve prospěch zdárného fungování městské části. Podpořte prosím naše úsilí a buďte nám nápomocni radou i pomocnou rukou. Stojíme o to.

 

Zastupitelský klub PND
10. 11. 2014

V pátek 7. listopadu 2014 byl ustaven pětičlenný zastupitelský klub Patnáctka náš domov ve složení:

Marcel Pencák (SZ, předseda klubu)
Antonín Randa (KDU-ČSL)
Tomáš Bräuner (SZ)
Jana Vachulová (KDU-ČSL)
Milan Ducko (SZ)

Původně získala pátý mandát Kristina Rücklová, kterou vynesly hlasy voličů z osmého místa kandidátky. Úspěšná dětská lékařka a neocenitelná pomocnice naší předvolební kampaně se však ještě před první zasedáním zastupitelstva svého členství v něm vzdala. Všem, kteří ji ve volbách podpořili, adresuje touto cestou zdůvodnění svého rozhodnutí:

"Velmi děkuji svým voličům za přízeň v komunálních volbách. Zvolení do zastupitelstva jsem nečekala, svým jménem jsem podporovala kandidáty na předních místech naší kandidátky. Krátce před volbami jsem jako lékařka přijala pracovní pozici, která bude časově náročnější. Domnívám se, že bych v této situaci poctivě a s plným nasazením práci zastupitelky při svém zaměstnání vykonávat nemohla. Proto jsem se rozhodla vzdát se mandátu ve prospěch náhradníka Milana Ducka, který má dobré úmysly a bude moci plnit své povinnosti zastupitele s náležitým úsilím."

Nicméně, Kristina bude s Patnáctkou spolupracovat i nadále, a její názory se nepochybně promítnou do postojů našeho zastupitelského klubu a práce zástupců PND v koaliční radě. Těšíme se na to.

 

Smlouva o koaliční spolupráci podepsána
4. 11. 2014
Zastupitelé hnutí ANO 2011, Patnáctky náš domov a České strany sociálně demokratické včera podepsali Smlouvu o koaliční spolupráci v rámci Zastupitelstva MČ Praha 15 v období let 2014–2018. Na jejím základě by se uvedené strany měly na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva ujmout správy městské části. V sedmičlenné
Radě MČ Praha 15 obsadí ANO tři místa, PND tři místa (Marcel Pencák, Tomáš Bräuner a Antonín Randa) a ČSSD jedno místo.
Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 10. listopadu 2014 od 15.00 hod. v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici. Touto cestou si dovolujeme pozvat k účasti širokou veřejnost.

 

 

Výsledky voleb
12. 10. 2014
Ve volbách do Zastupitelstva městké části Praha 15 jsme od Vás dostali 13,71% hlasů, což znamená zisk pěti mandátů. V hostivařském okrsku č. 15021, kde žijí naši novopečení zastupitelé Jana Vachulová a Antonín Randa, se nám dokonce podařilo zvítězit se ziskem 23,64%. Tento výsledek považujeme za úspěch, který nám dává naději prosazovat náš program. Jsme otevřeni také vašim návrhům a podnětům, které nám můžete posílat na náš email: 15nasdomov @email.cz
Děkujeme za Vaše hlasy a projevenou důvěru.

 

Jak nám nejlépe vyjádřit svou podporu?
9. 10. 2014
Svou podporu nám nejlépe vyjádříte tím, že jedním křížkem označíte celou kadidátku č. 5 "Patnácka náš domov - Strana zelených, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti". Tímto jediným křížkem nám svěříte všech svých 31 hlasů. 
Za takovouto podporu Vám budeme velice vděční.

 

Podpořte nás svým hlasem
7. 10. 2014

Volte č. 1 MÁTE PRÁVO do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Volte č. 5 Patnáctka náš domov Praha 15 do Zastupitelstva MČ Praha 15.

 

Srdečně Vás zveme ještě jednou - pojďte s námi do zeleně!
3. 10. 2014
Zítra máte ideální možnost setkat se osobně se všemi předními kandidáty Patnáctky náš domov a zeptat se jich na představy o příštím fungování radnice Prahy 15. Ale především nás čeká výlet přírodou za hezkého počasí, s koňským povozem a závěrečným sousedským piknikem.
Těšíme se na Vás.

 

Trojkoalice kompletní i v Praze 15!
23. 9. 2014
Snahu našeho uskupení Strany zelených, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů změnit neblahé poměry v Praze 15 podpořilo v těchto dnech rovněž hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v čele s pražskou předsedkyní RNDr. Janou Plamínkovou. Také v Hostivaři a Horních Měcholupech se tedy o vaši přízeň ucházíme na půdorysu Trojkoalice, kandidující do Zastupitelstva hlavního města.

 

Fontána na odpis
22. 9. 2014
Již delší dobu usilujeme o záchranu a obnovu fontány u vodárny v Horních Měcholupech (arch. Miloš Brejcha a soch. Eduard Hájek, 1983). V předvolebním návalu dobra se ODS a ČSSD hodí i tento náš nápad, takže před fontánou už visí cedule na plán "revitalizace" zákoutí. Ovšem přesně v duchu myšlení, vkusu a uměleckého povědomí našich radních. Obnovit podle nich znamená ZBOŘIT celý sochařsky provedený bazén fontány a místo něj udělat louži s několika šutry a vytékající vodou. 
"20 let s vámi" vzkazuje nám pan Frauenterka. Doufejme, že voliči dodají "stačilo".

 

Pojďte s námi do zeleně 4. října 2014 v 10 hodin
19. 9. 2014

Nepromyšlené investice bez konzultování s občany
16. 9. 2014
Vládci Prahy 15 (ODS / ČSSD) inzerují novou várku předvolebních dárečků – naši čtvrť včera zaplavily informační tabule o budování dalších hřišť a okrasných prvků. Ale ponechme stranou načasování, důležitější je, jak neohrabaně si radniční elita znovu počíná. Připravují bez znalosti konkrétní situace načančané projekty od stolu, místo aby zjišťovali názory obyvatel, kteří v daných lokalitách žijí. Při plánovaném rozšíření hřiště mezi ulicemi Nad Přehradou a Neapolská, které má evidentně sloužit větším dětem, by jim totiž každý zdejší rodič řekl, že stávající asfaltová plocha je široko daleko jediným naprosto rovným místem, kde se nejmenší děti bez zábran a mimo dosah chodců mohou učit jezdit na odrážedle, na kole apod., a také toho naplno využívají. Naprostý nezájem o reálný život a potřeby obyvatel je ale radnici Prahy 15 vlastní dlouhodobě. Těžko zapomenout, jak například zlikvidovali kopec v ulici Nad Přehradou, který byl každou zimu doslova obsypaný sáňkujícími dětmi. Pozemek prodali developerovi, a kvalitu obyčejného života tam nyní vylepšuje 12patrový věžák.

 

Petice za dostatek míst v mateřských školách na Praze 15
14. 9. 2014
V sobotu 13. září 2014 se v Toulcově dvoře uskutečnil Dožínkový jarmark. Před areálem jsme měli dva petiční stánky, kde jste se mohli připojit svým podpisem k petici za dostatek míst v meteřských školách na Praze 15. Děti měly možnost vyzkoušet si u našich stánků kouzlení obřích bublin. Všem, kteří nás navštívili, děkujeme a věříme, že se nám společnými silami podaří dosáhnout úspěchu.

 

Článek: "Revitalizace okolí hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech"
11. 9. 2014

Revitalizace okolí hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech, Praha 15
Do soutěže o zakázku se v květnu 2012 přihlásily tři firmy:
Rekonstav spol s r.o. - firma zabývající se rekonstrukcí historických a památkových objektů.
Alfa stav PV s.r.o. - firma na provádění a bourání staveb a kromě řemeslných prací také nabízí investiční služby.
Resimo spol s r.o. - firma zabývající se převážně zateplováním budov a výměnou oken.
Soutěž vyhrála firma Resimo s nejnižší cenou 5 766 852 Kč (cena byla v dodatku smlouvy navýšena), s nejkratší dobou realizace 92 dní (doba výstavby byla v dodatku smlouvy prodloužena) a s nejdelší zárukou 36 měsíců (záruku nabízely všechny firmy stejnou).
6. června 2012 tak byla podepsána smlouva, ve které byl uveden termín realizace od 1. 7. 2012 do 31. 10. 2012 a cena za zhotovení 5 766 852 Kč vč. DPH. V této smlouvě se podle projektové dokumentace počítalo s vykácením čtyř stromů a s vydlážděním plochy 1313 m2. Další zajímavou položkou bylo deset víceúčelových laviček každá v hodnotě 105 000 Kč.
Během realizace se při snímání ornice tl. 300 mm ukázalo, že podkladní zemina je neúnosná, velmi nasákavá a pro zakládání zámkové dlažby zcela nevhodná.
Došlo tedy k přepracování projektové dokumentace a k sepsání dodatku k původní smlouvě. V dodatku smlouvy se mění termín realizace na 1. 7. 2012 až 30. 6. 2013 a cena za zhotovení vzrostla na 6 881 493,85 Kč vč. DPH. Dodatek smlouvy byl však podepsán až 23. 9. 2013 za úřad MČ Praha 15 a 4. 10. 2013 za firmu Resimo, tedy tři měsíce po té, co měla být revitalizace včetně prodloužení doby výstavby již hotová.
Při změně projektové dokumentace byla navržena kompletní výměna podloží a změna sklonu a zalomení chodníčku k Holoubkovské ulici. Bylo však realizováno i retenční jezírko k zadržování dešťové vody, se kterým původní projektová dokumentace nepočítala a dokonce není uvedeno ani v položkovém rozpočtu v dodatku smlouvy.
To jsou tedy fakta vyčtená ze získaných dokumentů. Nyní bych to tedy shrnul. Radnice MČ Praha 15 si objednala revitalizaci okolí hasičské zbrojnice, jejíž součástí bylo poražení čtyř stromů a vydláždění 1313 m2 zelené plochy za 5,77 milionu Kč. Zakázku dostala firma, která zatepluje budovy, vyměňuje okna a nikdy před tím nedělala parkové úpravy. Při realizaci se zjistí, že podkladní zemina je pro pokládání dlažby zcela nevhodná a za 830 tisíc Kč tedy dojde k celkové výměně podloží. Protože tak velká vydlážděná plocha nedokáže pojmout tolik dešťové vody, kolik původní travnatá plocha, vzniká retenční jezírko. Za vydláždění zelené plochy tedy nakonec radnice zaplatila bezmála 7 milionů Kč. A proč to všechno? No přece kvůli tomu, aby se na této ploše mohl jednou měsíčně po dobu čtyř hodin pořádat Hornoměcholupský trh! Přijde Vám tato investice jako rozumná?

Napsal:
Absolvent oboru Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze
Bc. Jan Veleba

 

Antonín Randa v pořadu ČT Uchem jehly
10. 9. 2014
V neděli 14. září 2014 vystoupí náš kandidát Antonín Randa v pořadu České televize Uchem jehlyPodívejte se, jaký je osobní život kandidáta politického uskupení Patnáctka náš domov. Budete mu chtít dát v komunálních volbách svou důvěru? Premiéra pořadu je v neděli 14. 9. 2014 od 13:50 na programu ČT2, po odvysílání je možné pořad najít ve videoarchivu České televize:
www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/314298380010011/

 

Toulcův dvůr - Dožínkový jarmark
8. 9. 2014
V sobotu 13. září 2014 se v Toulcově dvoře od 10:00 do 18:00 uskuteční Dožínkový jarmark. Před areálem se budete moci setkat a seznámit s našimi kandidáty.

 

Letáky do Vaší schránky
6. 9. 2014
Dne 6. září 2014 jsme začali s osobní distribucí našich informačních letáků do Vašich schránek. Naše kandidáty tak můžete v následujích týdnech potkat kdekoli na území Prahy 15. Máte-li jakýkoli dotaz, nápad nebo připomínku, tak nám napište na náš email:  15nasdomov@email.cz a rádi Vám odpovíme. 

 

Výsledky losování pořadových čísel
25. 8. 2014
Dne 25. srpna 2014 byla losována pořadová čísla stran na hlasovacím lísku pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15. Nám los přidělil pořadové číslo 5.

 

Oficiální představení webu
21. 8. 2014
Dne 21. srpna 2014 byla oficiálně představena náše webová stránka www.15nasdomov.cz/, na které naleznete naše programové priority, profily a seznam našich kandidátů a vyjádření osobností, které nás podporují.

 

Registrace do voleb
1. 8. 2014
Dne 1. srpna 2014 byla podána naše kandidátní listina k registraci do říjnových komunálních voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15.

 

Jsme na facebooku
5. 6. 2014
Dne 5. června 2014 jsme založili vlastní stránku na sociální síti facebook: www.facebook.com/15nasdomov

 

Spuštění webu
4. 5. 2014
Dne 4. května 2014 byla poprvé spuštěna beta verze našeho webu: www.15nasdomov.cz 

 

Vznik našeho uskupení
4. 9. 2013
Dne 4. září 2013 bylo založeno naše uskupení "Patnáctka náš domov".